توضیحات

بذر پیاز زرد زربار

شرایط  اقلیمی کاشت بذر پیاز زرد زربار  گیاه سبزی فصل خنک است

و بهترین رشد و نمو را در درجه حرارت25-12 درجه سانتی گراد دارد .

بذر پیاز زرد زربار انواع مختلف پیاز زرد نسبت به طول روز و دما عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند.

اغلب انواع  پیاز قرمزدر دمای کم تولید ساقه گل دهنده می کنند بنا براین برای بذر گیری به دمای پایین احتیاج هست.

با بذر پاشی در بهار ابتدا ریشه و برگ تولید می شود.

تولید پیاز زرد سپس تحت شرایط روزهای بلند و دمای بالا تشکیل و یا افزایش می یابد .

این رقم پیاز زرد رقم خوب و پیشنهادی یه کشاورزان عزیز

انواع روز متوسط در مناطقی با آب و هوای ملایم ( عرض جغرافیایی 38-32 درجه ) پرورش می یابند .

پیاز زرد روز بلند در عرض های جغرافیایی بالاتر از 38 درجه پرورش می یابند.

بهترین روش برای پیدا کردن مکانی با نور مناسب، نظارت بر آن  محوطه است.

برای این کار در طی یک روز  هر دو ساعت وقت بگذارید و توجه کنید

که در تمام طول روز نور داشته باشد.سپس مکانی که دارای بیشترین نور خورشید برای پیاز قرمز است را انتخاب کنید.

جوانه زدن بذر پیاز زرد زربار

بذر پیاز زرد زربار کاشت مستقیم بذر به دلیل کوچکی بذر ها و نیاز حیاتی

آنها به تامین رطوبت کافی طی جوانه زنی ممکن است نیاز به مراقبت های بیشتری داشته باشد .

بعد از کاشت بذر پیاز زرد زربار، در صورت رعایت کردن شرایط کشت، ظرف یک هفته جوانه ها ظاهر خواهند شد.

بذر پیاز زرد زربار

کاشتن گیاه در زمین:هنگامی که یک  تا یک  و نیم هفته گیاهان روزهای سختی را سپری کردند، وقت آن است

که آنها را بکارید.  وقتی درجه حرارت  10 درجه سانتی گراد شد،  آنها را در فضای بیرون بکارید.

زمانی که گیاهان را می کارید درجه حرارت بیرون زیر20 درجه نباشد. هر گیاه باید تا حدود 3 سانتی متر کاشته شود.

معمولاً نیمه ی اول فروردین ماه، زمان خوبی است.البته، اگر اواخر زمستان بود،  کمی صبر کنید.

بذر پاشی

اگر فضای مناسبی در اختیار دارید بذرها را با فاصله ی 3.5 سانتی متر از هم بکارید. سپس بذور را به عمق 3 سانتی متر بکارید.

کود دهی پیاز زرد زربار

همیشه قبل از کاشت ازت به خاک اضافه کنید، زیرا  پیاز قرمز برای رشد خوب  به ازت نیاز دارد.

می توان ازت را در فصل پاییز اضافه کنید

تا برای بهار آینده کمک کننده باشد.ساده ترین راه برای افزودن ازت، استفاده از کود حاوی ازت است.
نیاز خاکی  بذر زرد زربار

پياز نسبت به اسيديته خاك بسيار حساس است . بهترين محصول پياز در خاكهايي با PH   5/6 تا 8/5  به دست مي آيد . پياز در PH  كمتر از 8/5 نمي تواند رشد كند ،‌

چون در اين PH  يون آلومينيوم سمي است در اين صورت با اضافه كردن آهك ،‌ PH  خاك را بالا مي برند  .

اضافه كردن 1 تا 2 تن آهك آب ديده در هكتار ،‌ متناسب با نوع PH  خاك ،‌ توصيه شده است .

از طرفي در PH  بالاتر از 5/6 بعضي از عناصر مانند منگنز براي پياز غير قابل استفاده است .

 نحوه و زمان برداشت گیاه پیاز زرد زربار

پياز را مي توان يا به صورت پيازچه و يا غده هاي رسيده برداشت نمود .

زمان برداشت پياز بستگي به آب و هوا و خاك ،‌ نوع رقم و وضع بازار دارد .

بعضي از ارقام ،‌ به خصوص ارقام خارجي پياز ،‌ غده هاي خود را در روي سطح زمين تشكيل مي دهند .

لذا با دست قابل برداشت هستند . ولي براي برداشت ارقام ايراني حتما بايد از بيل و يا ابزار مكانيكي استفاده كرد .

شرایط  اقلیمی کاشت پیاز زرد زربار

پیاز زرد گیاه سبزی فصل خنک است و بهترین رشد و نمو را در درجه حرارت25-12 درجه سانتی گراد دارد .

انواع مختلف پیاز زرد نسبت به طول روز و دما عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند.

اغلب انواع  پیاز زرد در دمای کم تولید ساقه گل دهنده می کنند

بنا براین برای بذر گیری به دمای پایین احتیاج هست.

با بذر پاشی در بهار ابتدا ریشه و برگ تولید می شود.

تولید پیاز زرد سپس تحت شرایط روزهای بلند و دمای بالا تشکیل و یا افزایش می یابد .

انواع روز متوسط در مناطقی با آب و هوای ملایم ( عرض جغرافیایی 38-32 درجه ) پرورش می یابند .

پیاز زرد روز بلند در عرض های جغرافیایی بالاتر از 38 درجه پرورش می یابند.بهترین روش برای پیدا کردن مکانی با نور مناسب،

نظارت بر آن  محوطه است.برای این کار در طی یک روز  هر دو ساعت وقت بگذارید و توجه کنید

که در تمام طول روز نور داشته باشد.سپس مکانی که دارای بیشترین نور خورشید برای پیاز زرد است را انتخاب کنید.

جوانه زدن پیاز زرد زربار

کاشت مستقیم بذر به دلیل کوچکی بذر ها و نیاز حیاتی آنها به تامین رطوبت کافی طی جوانه زنی ممکن است

نیاز به مراقبت های بیشتری داشته باشد .

بعد از کاشت بذر پیاز زرد، در صورت رعایت کردن شرایط کشت، ظرف یک هفته جوانه ها ظاهر خواهند شد.

زمان کاشت پیاز زرد زربار

کاشتن گیاه در زمین:هنگامی که یک  تا یک  و نیم هفته گیاهان روزهای سختی را سپری کردند، وقت آن است

که آنها را بکارید.  وقتی درجه حرارت  10 درجه سانتی گراد شد،  آنها را در فضای بیرون بکارید.

زمانی که گیاهان را می کارید درجه حرارت بیرون زیر20 درجه نباشد.

هر گیاه باید تا حدود 3 سانتی متر کاشته شود.معمولاً نیمه ی اول فروردین ماه، زمان خوبی است.

البته، اگر اواخر زمستان بود،  کمی صبر کنید.

بذر پاشی پیاز زرد زربار

اگر فضای مناسبی در اختیار دارید بذرها را با فاصله ی 3.5 سانتی متر از هم بکارید.

سپس بذور را به عمق 3 سانتی متر بکارید. کود دهی پیاز زرد

همیشه قبل از کاشت ازت به خاک اضافه کنید، زیرا  پیاز زرد برای رشد خوب  به ازت نیاز دارد.

می توان ازت را در فصل پاییز اضافه کنید تا برای بهار آینده کمک کننده باشد.

ساده ترین راه برای افزودن ازت، استفاده از کود حاوی ازت است.
نیاز خاکی  بذر پیاز زرد زربار

پياز نسبت به اسيديته خاك بسيار حساس است . بهترين محصول پياز در خاكهايي با PH   5/6 تا 8/5  به دست مي آيد .

پياز در PH  كمتر از 8/5 نمي تواند رشد كند ،‌ چون در اين PH  يون آلومينيوم سمي است

در اين صورت با اضافه كردن آهك ،‌ PH  خاك را بالا مي برند  .

اضافه كردن 1 تا 2 تن آهك آب ديده در هكتار ،‌ متناسب با نوع PH  خاك ،‌ توصيه شده است .

از طرفي در PH  بالاتر از 5/6 بعضي از عناصر مانند منگنز براي پياز غير قابل استفاده است .

نحوه و زمان برداشت گیاه پیاز زرد زربار

پياز را مي توان يا به صورت پيازچه و يا غده هاي رسيده برداشت نمود .

زمان برداشت پياز بستگي به آب و هوا و خاك ،‌ نوع رقم و وضع بازار دارد .

بعضي از ارقام ،‌ به خصوص ارقام خارجي پياز ،‌ غده هاي خود را در روي سطح زمين تشكيل مي دهند .

لذا با دست قابل برداشت هستند . ولي براي برداشت ارقام ايراني حتما بايد از بيل و يا ابزار مكانيكي استفاده كرد .

شرایط  اقلیمی کاشت بذر پیاز زرد زربار

پیاز قرمزگیاه سبزی فصل خنک است و بهترین رشد و نمو را در درجه حرارت25-12 درجه سانتی گراد دارد .

انواع مختلف پیاز قرمز نسبت به طول روز و دما

عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند.

اغلب انواع  پیاز زرد در دمای کم تولید ساقه گل دهنده می کنند

بنا براین برای بذر گیری به دمای پایین احتیاج هست.

با بذر پاشی در بهار ابتدا ریشه و برگ تولید می شود.

تولید پیاز قرمز سپس تحت شرایط روزهای بلند و دمای بالا تشکیل و یا افزایش می یابد .

انواع روز متوسط در مناطقی با آب و هوای ملایم ( عرض جغرافیایی 38-32 درجه ) پرورش می یابند .

پیاز زرد روز بلند در عرض های جغرافیایی بالاتر از 38 درجه پرورش می یابند.بهترین روش برای پیدا کردن مکانی با نور مناسب،

نظارت بر آن  محوطه است.برای این کار در طی یک روز  هر دو ساعت وقت بگذارید

و توجه کنید که در تمام طول روز نور داشته باشد.سپس مکانی که دارای بیشترین نور خورشید برای پیاز زرد است را انتخاب کنید.

جوانه زدن پیاز زرد زربار

کاشت مستقیم بذر به دلیل کوچکی بذر ها و نیاز حیاتی آنها به تامین رطوبت کافی طی جوانه زنی ممکن است نیاز به مراقبت های بیشتری داشته باشد .

بعد از کاشت بذر پیاز زرد، در صورت رعایت کردن شرایط کشت، ظرف یک هفته جوانه ها ظاهر خواهند شد.

زمان کاشت پیاز زرد

کاشتن گیاه در زمین:هنگامی که یک  تا یک  و نیم هفته گیاهان روزهای سختی را سپری کردند، وقت آن است که آنها را بکارید.

وقتی درجه حرارت  10 درجه سانتی گراد شد،  آنها را در فضای بیرون بکارید.

زمانی که گیاهان را می کارید درجه حرارت بیرون زیر20 درجه نباشد. هر گیاه باید تا حدود 3 سانتی متر کاشته شود.

معمولاً نیمه ی اول فروردین ماه، زمان خوبی است.البته، اگر اواخر زمستان بود،  کمی صبر کنید.

بذر پاشی بذر پیاز زرد زربار

اگر فضای مناسبی در اختیار دارید بذرها را با فاصله ی 3.5 سانتی متر از هم بکارید. سپس بذور را به عمق 3 سانتی متر بکارید.

کود دهی پیاز زرد

همیشه قبل از کاشت ازت به خاک اضافه کنید، زیرا  پیاز زرد برای رشد خوب  به ازت نیاز دارد.

می توان ازت را در فصل پاییز اضافه کنید تا برای بهار آینده کمک کننده باشد.

ساده ترین راه برای افزودن ازت، استفاده از کود حاوی ازت است.
نیاز خاکی  بذر پیاز زربار بذر پیاز زرد زربار

پياز نسبت به اسيديته خاك بسيار حساس است . بهترين محصول پياز در خاكهايي با PH   5/6 تا 8/5  به دست مي آيد .

پياز در PH  كمتر از 8/5 نمي تواند رشد كند ،‌ چون در اين PH  يون آلومينيوم سمي است

در اين صورت با اضافه كردن آهك ،‌ PH  خاك را بالا مي برند  . اضافه كردن 1 تا 2 تن آهك آب ديده در هكتار ،‌

متناسب با نوع PH  خاك ،‌ توصيه شده است .

از طرفي در PH  بالاتر از 5/6 بعضي از عناصر مانند منگنز براي پياز غير قابل استفاده است

نحوه و زمان برداشت گیاه پیاز زرد زربار

پياز را مي توان يا به صورت پيازچه و يا غده هاي رسيده برداشت نمود .

زمان برداشت پياز بستگي به آب و هوا و خاك ،‌ نوع رقم و وضع بازار دارد .

بعضي از ارقام ،‌ به خصوص ارقام خارجي پياز ،‌ غده هاي خود را در روي سطح زمين تشكيل مي دهند .

لذا با دست قابل برداشت هستند . ولي براي برداشت ارقام ايراني حتما بايد از بيل و يا ابزار مكانيكي استفاده كرد .

تضمین شده و کاملا بهینه

کشاورزان با ورود به وبسایت آران بذر با ویترینی منظم از بهترین ارقام در بازار ایران روبرو می شوند

برای انتخاب ارقام مورد نظر خود، محصولات اران بذر را بررسی کرده و با حداکثر اطمینان سفارش بذر خود را ثبت می کنند.
علاوه بر اطلاعات ارائه شده در فروشگاه بذر آران، کارشناسان ما، بصورت تلفنی و از طریق شبکه های اجتماعی، پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی هستند.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنیدصفحه فروشگاه ما در اینستاگرام صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

و از آخرین اطلاعیه های ما آگاه شوید

شرکت ما مرغوب ترین بذرها را در اختیار کشاورزان عزیز قرار می دهد از هر نظر مطمئن هستند
وبسایت آران بذر
تلفن: 09104380812
تلفن: 09149512694

قیمت بذر به کیلو میباشد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بذر پیاز زرد زربار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *